POL-LENA JK

49.90

Płyn do sporządzania roztworów odkażających do mycia pomieszczeń, sprzętu, środków transportu. Stosowany w zwalczaniu wirusa EHV1.

3 w magazynie

Opis

Płyn do sporządzania roztworów odkażających do mycia pomieszczeń, sprzętu, środków transportu. Stosowany w zwalczaniu wirusa EHV1.

Skład: Jod 2%.

Stosowanie i dawkowanie: W celu wymycia pomieszczeń inwentarskich raz w tygodniu, po usunięciu ściółki i nawozu oraz mechanicznym oczyszczeniu i umyciu pomieszczeń wodą, należy wilgotne powierzchnie ścian, podłóg, okien oraz otworów wentylacyjnych spryskać 0,3% roztworem wodnym Pol-Lena Farma JK w ilości około 0,2 l/m2, a powierzchnie porowate i drewniane 0,5 l/m2. Koryta, poidła, wózki paszowe, urządzenia paszarni należy raz w tygodniu, po uprzednim mechanicznym oczyszczeniu, zmyć 3% roztworem produktu, a następnie po upływie 20-30 minut spłukać bieżącą wodą. Przy wejściach do pomieszczeń należy codziennie wykładać maty nasączone świeżo przygotowanym 3% roztworem Pol-Lena Farma JK. Środki transportu zwierząt, po oczyszczeniu mechanicznym i spłukaniu wodą, należy spryskać 3% roztworem produktu w ilości 0,5 l/m2 powierzchni.

 

Przygotowanie roztworu do użycia: Roztwór 0,3% – 3 g produktu (1 łyżeczka do herbaty) na 1 litr wody; roztwór 3% – 30 g produktu (5 średnich łyżek stołowych) na 1 litr wody.

Zalecenia dla prawidłowego podania: Roztwory wodne produktu należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Przy ich sporządzaniu nie należy przekraczać temperatury 35°C-40°C. Zmiana barwy produktu z brunatnego, ewentualne przejaśnienie produktu wskazuje na utratę właściwości myjących.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Nie dopuszczać nierozcieńczonego produktu do kontaktu z gołym ciałem lub oczami! Nie jeść! Nie dopuszczać do kontaktu z żywnością. W przypadku kontaktu z ciałem, miejsce zmyć dużą ilością wody.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ºC, w miejscach suchych. Chronić od światła.

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować ochronę oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

 

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

Opakowanie: 1 l.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.